STANOVY KKH

STANOVY Klubu kreslířů a humoristů, spolku

PDF ke stažení

_____________________________________________________

I. Základní ustanovení

Spolek s názvem Klub kreslířů a humoristů, spolek (dále jen KKH) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují umění, humor, vydavatelskou, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem KKH je: Kollárova 1129/5, 363 01 Ostrov

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností KKH je:

a) vytvářet optimální podmínky pro uchování, šíření a rozvoj kresleného humoru v České republice;

b) vyhledávat a zajišťovat široké možnosti prezentace práce svých členů;

c) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními uměleckými organizacemi i jednotlivci;

d) zajišťovat v oblasti kresleného humoru vzdělávání svých členů, jejich školení

e) organizovat setkání, festivaly, výstavy a jiné akce, pomáhající rozvoji kresleného humoru v České republice

2. KKH může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III. Orgány KKH

1. Orgány KKH jsou:

a) předseda jako orgán statutární a nejvyšší;

2. Předseda

2.1. Předseda jedná jménem KKH, je statutárním orgánem KKH. Statutární orgán je zároveň i nejvyšším orgánem spolku.

2.2. Předseda podepisuje jménem KKH tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu KKH připojí svůj podpis.

2.3 Pravomocí předsedy je:

a) rozhodnutí o zrušení spolku

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky KKH; rozhodnutí o změně sídla

c) volba a odvolání členů výkonného výboru,

e) schválení výsledku hospodaření,

f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem KKH,

g) určení hlavních směrů činnosti KKH,

h) schvalování výše a formy členských příspěvků,

i) rozhodnutí o přijetí či vyloučení členů spolku

IV. Členství

1. Řádné členství

1.1 Řádným členem KKH se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností KKH a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy KKH.

1.2 O přijetí za řádného člena rozhoduje nejvyšší orgán na základě podané emailové žádosti zájemcem o členství.

1.3 KKH vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí nejvyšší orgán a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů.

1.4 Údaje o členech KKH mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v KKH podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

2. Členská práva a povinnosti

2.1 Členská práva, která přísluší řádným členům:

a) být informován o činnosti KKH;

b) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce;

c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti KKH;

d) účastnit se jednání orgánů KKH, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

e) ukončit kdykoli své členství.

2.2 Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni řádní členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti KKH;

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy KKH a základní normy slušného chování;

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů KKH;

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží KKH k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno KKH;

e) přispívat na činnost klubu členským poplatkem 500 Kč/rok, splatným vždy nejpozději k 30. dubnu daného kalendářního roku. Variabilní symbol = rodné číslo, do vzkazu příjemci uvede člen své jméno.

3. Zánik členství

1. Členství v KKH zaniká:

a) vystoupením člena;

b) vyškrtnutí z důvodu neplnění členského příspěvku; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů KKH, usnesení a rozhodnutí orgánů KKH nebo jiných členských povinností;

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

e) zánikem KKH bez právního nástupce.

V. Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku KKH jsou zejména:

a) členské příspěvky;

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním kulturní a osvětové činnosti;

d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;

f) dary.

2. Majetek KKH je ve vlastnictví KKH jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje nejvyšší orgán.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem KKH může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení KKH bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje nejvyšší orgán.

Miroslav Vostrý, Lesní 1417/15, 350 02 Cheb

nar.: 4/4/1974, r.č.: 740404/2327

 

Pavel Talaš, Měňany 57, 267 27 pošta Liteň

nar.: 27/2/1974, r.č.: 740227/5287

 

Mgr. Lena Pintnerová, Kollárova 1129/5, 363 01 Ostrov

nar.: 14/9/1981, r.č.: 815914/1914

 

Příloha č. 1

Zápis o shodě zakladatelů Klubu kreslířů a humoristů, spolku (dále jen KKH)

I. ZAKLADATELÉ SPOLKU KKH

1.1 Zakládajícím členem spolku KKH je Miroslav Vostrý, trvalým bydlištěm Lesní 1417/15, 350 02 Cheb, narozený 4/4/1974.

2.1 Zakládajícím členem spolku KKH je Pavel Talaš, trvalým bydlištěm Měňany 57, 267 27 pošta Liteň

narozený 27/2/1974.

3.1 Zakládajícím členem spolku KKH je Mgr. Lena Pintnerová, trvalým bydlištěm Kollárova 1129, 363 01 Ostrov, narozená 14/9/1981.

II. DOHODA ZKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ SPOLKU KKH

2.1 Zakladatelé zvolili jednohlasně za předsedu spolku KKH Miroslava Vostrého.

2.2 Zakladatelé se jednohlasně shodli na obsahu stanov spolku KKH.

 

Miroslav Vostrý

Pavel Talaš

Mgr. Lena Pintnerová

 

Příloha č. 2

Souhlas majitele nemovitosti

Souhlasím s umístěním sídla spolku v bytě Leny Pintnerové, trvalým bydlištěm Kollárova 1129/5, 363 01 Ostrov. Čestně prohlašuji, že nemovitost na uvedené adrese se nachází v mém vlastnictví.

Mgr. Lena Pintnerová, majitel nemovitosti

 

Příloha č. 3

Souhlas statutárního orgánu

Já, Miroslav Vostrý, narozen 4/4/1974, souhlasím s tím, že budu zapsán do veřejného rejstříku jako předseda spolku KKH.

Čestně prohlašuji, že jsem svéprávný a není vůči mně veden žádný soudní spor.

Miroslav Vostrý, předseda spolku KKH

Tapír – srandy plný papír…